n

Czy wiesz, że… lesistość

Lesistość jest to stosunek powierzchni pokrytej lasem do wielkości całkowitej powierzchni danego obszaru, wyrażony w procentach.
Lesistość kuli ziemskiej obecnie wynosi około 30 %, czyli na 30 % lądu znajdują się lasy. W Polsce lesistość ma tendencję wzrostową i wynosi 28,1 %, w Europie 32 %. Najbardziej zalesionym województwem jest lubuskie powyżej 40%, zaś województwo podkarpackie mieści się w przedziale 35-40 %.
 
Z punktu widzenia różnorodności leśnych krajobrazów Polska podzielona została na 8 krain przyrodniczo leśnych. Kraina przyrodo leśna jest jednostką w której produkcja leśna jest kształtowana przez warunki klimatyczne. Poszczególne krainy różnią się rolą podstawowych gatunków drzew leśnych w drzewostanach, a także na różnej ich przydatności dla produkcji leśnej. Krainy charakteryzują się również występowaniem określonych typów siedliskowych lasu, jak również roślinności naturalnej i naturalnych zespołów leśnych.

Kraina Bałtycka

Północno-zachodnia część Polski leży na obszarze moren czołowych i dennych ostatniego zlodowacenia, obejmuje tereny masowego występowania buka. Gatunkami lasotwórczymi są tu: buk, sosna, dęby, olsza i jesion. W północno-wschodniej części krainy występuje świerk. Najbardziej dynamicznym gatunkiem jest buk, wykazujący coraz większy wzrost.

Kraina Mazursko – Podlaska

Północno-wschodnia część Polski, też na obszarze moren czołowych i dennych ostatniego zlodowacenia. Obszar tej krainy pokrywa świerk pospolity. Do gatunków lasotwórczych zalicza się tu świerk, sosnę, buk, dąb, olszę i jesion. Największą dynamikę rozwoju przejawia świerk, wchodzący w skład drzewostanów mieszanych z sosną. Buk obficiej występuje tylko w północno zachodniej części krainy. Występuje tu najcenniejszy ekotyp sosny zwyczajnej „sosna mazurska”.

Kraina Wielkopolsko – Pomorska

Położona na południe od Krainy Bałtyckiej. Leży w obrębie zlodowacenia środkowoeuropejskiego. Jej obszar znajduje się w zasięgu rozproszonego występowania buka pospolitego. Gatunkami lasotwórczymi są: sosna, dęby, buk, olsza i jesion. Gatunkiem dominującym jest sosna.

Kraina Mazowiecko – Podlaska

Usytuowana na południe od krainy Mazursko – Podlaskiej i na wschód od Krainy Wielkopolsko – Pomorskiej. Leży na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego , w Pasie Wielkich Dolin. Jest to Kraina najuboższa pod względem liczby gatunków drzew tworzących drzewostany. Charakteryzuje się brakiem buka, jodły i świerka. Do gatunków lasotwórczych zaliczyć można sosnę, dąb, olszę i jesiona. Tworzą one wraz z domieszkami drzewostany o urozmaiconym składzie gatunkowym.

Kraina Śląska

Położona jest w południowo zachodniej przed sudeckiej części Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej. Jest obszarem urozmaiconym pod względem pochodzenia geologicznego gleb i pionowego ukształtowania terenu. Występują tu prawie wszystkie gatunki drzew leśnych występujących w Polsce. Leży w zasięgu występowania buka, świerka i jodły, a granice dwóch ostatnich gatunków wyznaczają mniej więcej północną granicę krainy. Gatunkami lasotwórczymi są: świerk, jodła i buk oraz w dalszej kolejności sosna, olsza i jesion.

Kraina Małopolska

Położona w południowo wschodniej części Polski. Jest to obszar fizjograficznie bardzo zróżnicowany, a za przynależnością wszystkich wyróżnionych tu dzielnie do jednej krainy przemawia jedynie znaczne miejscami wzniesienie ponad poziom morza, położenie wododziałowe oraz granice zasięgu buka, jodły i świerka i częściowo modrzewia. Gatunkami lasotwórczymi są: jodła, buk i świerk.

Kraina Sudecka

Położona jest w południowo zachodniej części Polski. Obejmuje pasma górskie w obrębie Sudetów o urozmaiconej budowie geologicznej i górskim klimacie. Występuje tu piętrowy układ szaty roślinnej. Gatunkami lasotwórczymi są: świerk, jodła i buk, w domieszce występuje jawor i modrzew oraz sosna. W Sudetach optymalne warunki rozwojowe znajduje świerk, a w piętrze regla dolnego także buk, w mniejszym stopniu jodła.

Kraina Karpacka

Położona jest w południowo wschodniej części Polski. Obejmuje Karpaty i Podkarpacie. Jest silnie zróżnicowana pod względem budowy geologicznej jak i innych cech fizjograficznych. Głównymi gatunkami lasotwórczymi jest jodła, buk i świerk, na Pogórzu spotyka się również jako gatunek głównie dąb i sporadycznie modrzew.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n