n

Indywidualna ochrona

Indywidualna ochrona to:

 • Pomnik przyrody:

  Pomniki przyrody są prawnie chronione pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich grupy o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej
  i krajobrazowej.

  Często są to sędziwe i okazałe drzewa, rzadkie krzewy gatunków rodzinnych i obcych, przydrożne aleje drzew oraz źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

  W Polsce do chwili obecnej występuje już ponad 34 tysiące pomników przyrody. Gwałtownie zwiększa się ich liczba dzięki przyznaniu samorządom prawa do wprowadzenia tej formy ochrony.

  Zadaniem naszego harcerskiego klubu staje się więc odnalezienie pomników przyrody na terenie powiatu stalowowolskiego i ościennych terenach.

 • Stanowiska dokumentacyjne:

  Jest to forma ochrony przyrody nieożywionej.

  Stanowiskami dokumentacyjnymi przyrody nieożywionej są nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do udostępnienia, ważne pod względem naukowym
  i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub utworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych w 1998 r było ich w Polsce 107.

 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy:

  Są to obszary wyznaczone w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania jego wartości estetycznych. Według danych
  z 1998 roku wyznaczono 138 zespoły o powierzchni ok 600 tyś. ha.

 • Użytek ekologiczny:

  Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym także miejsca ich sezonowego przebywania luz rozrodu. Za użytki ekologiczne uznano dotychczas prawie 6150 obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n