n

OBSZARY NATURA 2000 W POLSCE

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

MORZE I PRZYMORSKIE WODY SŁONAWE

 • 1110 Piaszczyste ławice podmorskie
 • 1130 Ujścia rzek (estuaria)
 • 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
 • 1160 Duże płytkie zatoki
 • 1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)

BRZEG MORSKI

 • 1210 Kidzina na brzegu morskim
 • 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku

SOLNISKA NADMORSKIE I ŚRÓDLĄDOWE

 • 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem
 • 1330 Solniska nadmorskie
 • 1340 Śródlądowe halofilne łąki

WYDMY NADMORSKIE I ŚRÓDLĄDOWE

 • 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
 • 2120 Nadmorskie wydmy białe
 • 2130 Nadmorskie wydmy szare
 • 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe
 • 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
 • 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
 • 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
 • 2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
 • 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

ZBIORNIKI SŁODKOWODNE I ICH BRZEGI

 • 3110 Jeziora lobellowe
 • 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami
 • 3140 Twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic
 • 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
 • 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

TORFOWISKA I ŻWIROWISKA

 • 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
 • 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
 • 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
 • 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
 • 3270 Zalewane muliste brzegi rzek

RZEKI I BRZEGI RZEK

 • 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
 • 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
 • 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
 • 7150 Obniżenia na podłożu torfowym
 • 7210 Torfowiska nakredowe
 • 7220 Źródliska wapienne
 • 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

WRZOSOWISKA I BORÓWCZYSKA

 • 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
 • 4030 Suche wrzosowiska
 • 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe

ZAROŚLA SUBALPEJSKIE

 • 4070 Zarośla kosodrzewiny
 • 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej

NATURALNE I PÓŁNATURALNE MURAWY

 • 6110 Skały wapienne i neutrofilne z roslinnością pionierską
 • 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
 • 6150 Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne wyleżyska śnieżne
 • 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne
 • 6210 Murawy kserotermiczne
 • 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe

NATURALNE I PÓŁNATURALNE ŁĄKI I ZIOŁOROŚLA

 • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
 • 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzewne
 • 6440 Łąki selernicowe
 • 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
 • 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie

PIARGI I GOLOBORZA

 • 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe
 • 8120 Piargi i gołoborza wapienne

ŚCIANY I RUMOWISKA SKALNE I JASKINIE

 • 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne
 • 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami
 • 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe porośnięte roślinnością
 • 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych
 • 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

LASY I BORY

 • 9110 Kwaśne buczyny
 • 9130 Żyzne buczyny
 • 9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim
 • 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe
 • 9160 Grąd subatlantyki
 • 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
 • 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
 • 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy
 • 91D0 Bory i lasy bagienne
 • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
 • 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
 • 91I0 Ciepłolubne dąbrowy
 • 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski
 • 91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe
 • 91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
 • 9410 Górskie bory świerkowe
 • 9420 Górski bór limbowo-świerkowy

PRZEDMIOTY OCHRONY W OBSZARACH NATURA 2000 W POLSCE

 

ZWIERZĘTA

 • bóbr europejski
 • darniówka tatrzańska
 • foka pospolita
 • foka szara
 • kozica
 • mopek
 • morświń
 • nerpa
 • niedźwiedź brunatny
 • nocek Bechsteina
 • nocek duży
 • nocek łydkowłosy
 • nocek orzęsiony
 • norka europejska
 • podkowiec duży
 • podkowiec mały
 • ryś
 • smużka stepowa
 • suseł moręgowany
 • suseł perełkowany
 • świstak
 • tchórz stepowy
 • wilk
 • wydra
 • żubr

GADY

 • żółw błotny

PŁAZY

 • kumak górski
 • kumak nizinny
 • traszka grzebieniasta
 • traszka karpacka

RYBY I KRĘGOUSTE

 • aloza
 • boleń
 • ciosa
 • głowacica
 • głowacz białopłetwy
 • jesiotr zachodni
 • kiełb białopłetwy
 • kiełb Kesslera
 • koza
 • koza złotawa
 • łosoś atlantycki
 • minóg morski
 • minóg rzeczny
 • minóg strumieniowy
 • piskorz
 • różanka
 • strzebla przekopowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n