n

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody.

W powszechnym rozumieniu termin ochrona przyrody oznacza działania na rzecz zachowania, racjonalnego wykorzystania i przywracania różnych składników przyrody, w szczególności dziko żyjących roślin i zwierząt, oraz ochrony całych układów przyrodniczych i krajobrazu.

Ochrona przyrody obejmuje:

  • ochronę gatunkową i obszarową (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne);

  • ochronę powietrza, wód, gleby i zasobów mineralnych;

  • aktywność prawno-organizacyjną, techniczną i technologiczną – zagadnienia związane z  gospodarką energetyczną, ściekową i transportem.

Ochrona przyrody nabiera znaczenia jako nauka kompleksowa, która bada wartości poznawcze, kulturalne, wychowawcze, estetyczne, środowiskowo-ochronne, tkwiące w naturalnych i przekształconych obiektach, układach i zjawiskach przyrodniczych, określa kierunki i metody wykorzystania tych wartości oraz stwarza podstawy ich kształtowania oraz stwarza podstawy tworzenia norm prawnych regulujących stosunek człowieka do PRZYRODY.

W przeciwieństwie do tradycyjnej, biernej ochrony przyrody, obecnie rozwijane są idee czynnej ochrony przyrody, polegającej na ochronie nie tylko układów ekologicznych (populacji, biocenoz, krajobrazów), lecz także procesów (często pochodzenia antropogenicznego), które doprowadziły do ich powstania.

Ochronę przyrody w Polsce datuje się od czasów Bolesława Chrobrego (ograniczenie połowu bobrów). W 1347 Kazimierz Wielki, a w 1420 i 1423 Władysław Jagiełło wydali zarządzenia zakazujące wycinania cisów, starych dębów itp.

Pionierami nowoczesnej ochrony przyrody w Polsce byli A. Siła-Nowicki, M. Raciborski, J.G. Pawlikowski, których dzieło kontynuowali A. Wodziczko i M. Siedlecki. Wybitnymi organizatorami ochrony przyrody byli W. Goetel, a przede wszystkim W. Szafer. Współpracę międzynarodową na polu ochrony przyrody koordynuje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów.

W Polsce Państwowa Rada Ochrony Przyrody ma charakter doradczy i opiniodawczy. Organem administrującym i koordynującym działania ochrony przyrody w Polsce jest minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n