n

Regulamin Klubu

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. KLUB nosi nazwę HARCERSKI KLUB EKOLOGICZNY „ZIMORODEK” działający przy Komendzie Hufca Stalowa Wola.
2. Siedzibą KLUBU jest Komenda Hufca:
ul. Hutnicza 8
37-450 Stalowa Wola.
3. KLUB posiada bazę szkoleniową na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Na kopcu” w Zaklikowie
4. Klub w swojej działalności opiera się na aktywnej, dobrowolnej i społecznej pracy swoich członków
5. Klub działa na podstawie:
a) powołania w rozkazie komendanta Hufca;
b) niniejszego regulaminu.
6. Klub może prowadzić działalność na rzecz dzieci i młodzieży zrzeszonej jak i niezrzeszonej w ZHP.
7. Klub samodzielnie określa swoje cele, program działania oraz uchwały i akta dotyczące jego działalności.
8. Klub prowadzi działalność w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną (KH).
9. HKE prowadzi dokumentację swojej działalności.
10. HKE współpracuje z organizacjami i instytucjami specjalizującymi się w ochronie przyrody i ekologi
11. Klub może posiadać własnego patrona, odznakę, proporczyk oraz emblemat i pieczęć.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.

1. Celem działania Ekologicznego Klubu Harcerskiego „Zimorodek” jest:
- Budzenie szacunku do przyrody i kształtowania wrażliwości na jej piękno;
- Wykształcenie potrzeby dbania o otaczającą przyrodę;
- Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego;
- Zapoznanie z zależnościami występującymi w przyrodzie
- Uczenie mądrego korzystania z zasobów przyrody;
- Wyposażenie w umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie;
- Zapoznanie z podstawowymi pojęciami ekologicznymi;
- Wpływ na wizerunek Harcerstwa przyjaznego środowisku.
2. Cele realizowane będą przez następujące zadania:
- Udział w akcjach proekologicznych:
- Akcja „Sprzątania Świata” i „Dzień Ziemi”;
- Odnalezienie dzikich wysypisk śmieci, zlokalizowanie i powiadomienie odpowiednich służb w celu ich likwidacji;
- Lokalizacja pomników przyrody, zaznaczenie ich na mapie.
- Pomoc potrzebującym zwierzętom;
- Edukacja proekologiczna – uświadamianie potrzeb ochrony środowiska;
- Organizacja i uczestnictwo w konkursach o tematyce ekologicznej;
- Organizowanie wycieczek, rajdów do wybranych rezerwatów przyrody;
- Współpraca z instytucjami i organizacjami proekologicznymi;
- Wyrabianie nawyku segregowania odpadów i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi;
- Utworzenie i aktualizacja strony internetowej www.zimorodek.com
- Prowadzenie kroniki klubu.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Harcerskiego Klubu Ekologicznego mogą być:
a) instruktorzy i działacze harcerscy;
b) harcerki i harcerze, którzy nie mogą rozwijać swoich zainteresowań w macierzystych drużynach, jednak zgodnie z przydziałem służbowym pozostają w swoich drużynach, gdzie prowadzą podstawową działalność.
2. Członek Klubu ma obowiązek
- uczestniczyć w realizacji celów regulaminu;
- przestrzegać postanowień regulaminu i uchwał władz Klubu
3. Członek Klubu ma prawo:
- zgłaszać wnioski przyczyniające się do wzbogacenia działalności Klubu;
- korzystać z pomocy Klubu.
4. Członkostwo w Klubie ustaje w skutek:
- wykluczenia uchwałą zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Klubu;
- dobrowolnego wystąpienia, zgłaszanego pisemnie.

IV. WŁADZE KLUBU

Władzami Klubu są:
1. Walne zabranie członków.
2. Zarząd.
Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Wyboru dokonuje się większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków klubu.
3. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie członków Klubu.
4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na 6 miesięcy.
5. Kompetencja Zebrania:
- uchwalenie zasadniczych kierunków działania;
- podejmowanie uchwał w sprawie zmian w regulaminie.
6.Zarząd składa się z szefa klubu zatwierdzonego rozkazem przez Komendanta Hufca, zastępcy, sekretarza lub innych członków w miarę potrzeby.
7.Kompetencje Zarządu:
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
- sporządzanie sprawozdań z działalności;
- zwoływanie zabrań;
- przyjmowanie i skreślanie członków;
- uchwalanie wspólnie z członkami Klubu planów jego działalności.

Powered by WordPress
n