n

Rezerwat Łęka

Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 480 ha. Został on utworzony aby ochronić najcenniejsze fragmenty rozległego krajobrazu leśnego lasów lipskich, janowskich i unikalnych zasobów
i walorów przyrodniczych.

Stworzono tu warunki do występowania rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych i zgrupowań zwierząt.

Interesujące są zespoły grądu i łęgi jesionowo-olchowe, oraz różne typy borów – świeży, wilgotny
i bagienny. Występują torfowiska, szuwary i łąki. Na uwagę zasługuje występujący tu jałowy bór mieszany z buczyną. Wiele występujących tu drzew zasługuje na miano pomników przyrody. Są to głównie: jesiony, dęby, wiązy i lipy drobnolistne.

Łącznie na terenie tym występuje 10 gatunków drzew lasotwórczych.

Na terenie rezerwatu „Łęka” stwierdzono występowanie 21 gatunków roślin objętych ochroną całkowitą.

A oto niektóre z nich:

 • kosaciec syberyjski;

 • rosiczka okrągłolistna;

 • kruszczyk szerokolistny;

 • storczyk plamisty;

 • sromotnik bezwstydny;

 • widłak goździsty;

 • bluszcz pospolity;

 • listera jajowata;

 • podkolan biały;

 • podkolan zielony;

 • widłak wroniec;

 • wawrzynek wilczełyko;

 • widłak jałowcowy.

W rezerwacie stwierdzono 65 gatunków ptaków lęgowych z których na uwagę zasługuje występowanie takich rzadkości jak:

 • bocian czarny;

 • głuszec;

 • puszczyk;

 • kruk;

 • dzięcioł;

 • krótkoszpon;

 • bielik;

 • trzmielojad;

 • jastrząb;

 • myszołów;

 • błotniaki.

Wśród ssaków na uwagę zasługuje tu występowanie:

 • rzęsorka rzecznego;

 • jeleni i saren;

 • łosia;

 • borsuka;

 • dzika;

 • kuny;

 • tchórza;

 • jenota;

 • wilka.

Teren ten prezentują też wysokie walory krajobrazowe na które składa się malownicza dolina rzeki Łukawica z głęboko wciętym w podłoże korytem i licznymi meandrami, wśródleśne łąki
i odnawiające się lasy z jesionem, wiązem i jaworem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n