n

SKIERBIESZOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Park ten utworzony został w 1995 roku na powierzchni 35 488 ha. Obejmuje on region geograficzny wyżyny Wschodniomałopolskiej z mezoregionem Działy Grabowieckie. Leży w województwie lubelskim na terenie gmin Skierbieszów, Stary Zamość, Sitno, Grabowiec i Mięczyn, Izbica, Krasiczyn i Krasnystaw. Skierbieszowski Park Krajobrazowy obejmuje region Działów Grabowieckich jeden z najsilniej urzeźbionych fragmentów Wyżyny Lubelskiej.

Głównym walorem krajobrazu jest tu interesująca falisto – pagórkowa rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów erozyjnych wyciętych w grubej miejscami na kilkanaście metrów warstwie lessu, pokrywającej niemal cały teren Parku.

Najwyższe wzgórza wznoszą się 311 m n.p.m. i osiągają ok 100 m wysokości względnej. Pasma wzgórz na terenie Parku są rozdzielone dwiema szerokimi dolinami Wieprza, Wolicy i Wojsławki. W okolicy Stryjowa, w dolinie Wolicy, znajduje sie zespół stawów rybnych.

Park wyróżnia także interesująca szata roślinna. Lasy zajmują jedynie niewiele ponad 20 % powierzchni Parku, ale odznacza je bogactwo i różnorodność gatunków. Porastają one głównie wierzchowiny wzgórz. Dominują lasy grądowe z charakterystycznym dużym udziałem buka, występującego tu w pobliżu północnej i wschodniej granicy swego zasięgu.

Inne gatunki tworzące drzewostan tych lasów to grab, lipa, wiąz, jawor i sosna. Na zboczach wzgórz występują fragmenty dąbrów świetlistych, a w wąwozach – wilgotne grądy i łęgi z udziałem jesionu, olchy, klonu i jawora.

Odsłonięte, nasłonecznione zbocza wzgórz i wąwozów oraz miedze i pobocza dróg porastają zespoły roślinności ciepłolubnej, dobrze rozwijającej się na żyznym lessowym podłożu i bogate w rzadkie gatunki stepowe.

W runie lasów spotyka się liczne rzadkie rośliny, jak gatunki górskie: paprotnik kolczysty, żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, parzydło leśne i widłak wroniec.

Najwięcej rzadkich gatunków stwierdzono jednak wśród roślin stepowych i ciepłolubnych. Należą do nich m in. umieszczone w polskiej czerwonej Księdze Roślin: wiśnia karłowata, róża francuska i kosaciec bezlistny.

Do roślin z tej grupy należą także: zawilec wielokwiatowy, miłek wiosenny, żmijowiec czerwony, wężymord stepowy, ostrożeń pannoński, pszeniec różowy, drakiew żółta, traganek długokwiatowy, traganek duński, pluskwica europejska, oman wąskolistny, aster gawędka, powojnik prosty i lebiodka pospolita. Inne rzadkie gatunki rosnące w Parku to: naparstnica zwyczajna, bluszcz oraz storczyki: obuwik pospolity, gnieźnik leśny, podkolany biały i zielonkawy oraz kruszczyki błotny i krwisty.

Wśród ptaków warto wymienić rzadsze gatunki leśne: orlika krzykliwego, dzięcioła średniego oraz muchołówki małą i białoszyją, gatunki terenów otwartych dudka, ortolana i przepiórkę, sowy puszczyka, pójdźkę, płomykówkę i sowę uszatą oraz gatunki związane z nielicznymi zbiornikami wodnymi: perkoza rdzawoszyjego, perkoza i rybitwę czarną.

Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty: rezerwat stepowy „Broczówka”, chroniący murawy oraz fragmenty lasów ze zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, i rezerwat leśno – krajobrazowy „Głęboka Dolina”, chroniący urozmaicony krajobraz z dolinami i wąwozami porośniętymi lasami jaworowo – dębowymi z bukiem.

Na terenie Parku znajduje się kilkanaście pomników przyrody. Większość z nich to okazałe drzewa i ich zgrupowanie.

Do ciekawszych należą grupa 18 modrzewi koło Krasiczyna oraz płat roślinności stepowej w Zalesiu i Czajkach.

W granicach Parku znajduje się wiele cennych zabytków architektury. Należą do nich: późnorenesansowy kościół w Bończy (XVI w), przebudowany ze zboru kalwińskiego, kościoły w Skierbiszowie (XVII w) i Surhowie (XIX w) otoczone parkami zespoły pałacowe: dworskie w Suhowie (1820 r.) Grłowie Murowanym (1842 r.), Stryjowcu (1897 r.), Kalinówce (XIX w) i Łaziskach (XX w), park podworski w Hajownikach, zajazd w Krasiczynie, Karczma w Czajkach, zespół zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny oraz grodziska w Skierbieszowie i Orłowie Murowanym.

Przez teren Parku przebiegają trzy znakowane szlaki turystyczne:

  • zielony szlak – Działach Grabowieckich – Stary Zamość – Skierbieszów – Łaziska – Kornelówka

  • żółty szlak Ariański na odcinku – Krasnystaw – Suhów – Wiszenki – Skierbieszów

  • niebieski szlak Tadeusza Kościuszki – Olszanka – Bończa – Krasiczyn – Suhów – Orłów Murowany – Topola – Krasnystaw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n