n

Uwaga – pożar !

NIE NISZCZ! NIE ZABIJAJ! NIE WYPALAJ!

Co roku w Polsce kilka osób traci życie podczas wypalania roślinności!

Nawet najmniejsza akcja gaśnicza to koszt kilkuset złotych!

Ogień z łąk często przenosi się na lasy i zabudowania powodując groźne pożary i ogromne straty! 

Dym z wypalanych przydrożnych rowów, łąk czy nieużytków ogranicza kierowcom widoczność, co może być przyczyną wypadków!

Strażacy zaangażowani w gaszenie łąk mogą być bardziej potrzebni w innym miejscu, np. przy pożarze domu lub wypadku drogowym!

Wypalanie powoduje zbędną emisję pyłów i gazów do atmosfery!

Ogień zabija wiele drobnych zwierząt – ptaków, płazów, gadów, ssaków, owadów i innych bezkręgowców, w tym tak pożyteczne, jak ropuchy, ryjówki, jeże, pszczoły, trzmiele, dżdżownice!

Zniszczeniu ulegają gniazda ptaków!

Pożar nie użyźnia gleby, a wręcz powoduje jej wyjałowienie!

Gleba traci gruzełkowatą strukturę, co pogarsza warunki życia roślin!

Wysoka temperatura zabija mikroorganizmy, bez których gleba nie może prawidłowo funkcjonować!

Ogień nie niszczy chwastów, jego ofiarą padają rośliny wartościowe dla rolnictwa (np. rośliny motylkowe)!

Niektóre rodzaje unijnych dopłat dla rolników są uzależnione od stosowania zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, które wykluczają stosowanie wypalania roślinności i resztek pożniwnych!

Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto:….

  1. wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,…

    -podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z 28 września 1991 roku o lasach:

Art. 30.1. W lasach zabrania się:

  1. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

    1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego

    2) korzystania z otwartego płomienia,

    3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 

Ustawa z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń:

Art. 82. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów …..

….. podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

TELEFONY ALARMOWE:


STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE 999
z telefonów komórkowych 112

Opracowanie:
Towarzystwo Przyrodnicze
„Bocian”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n