n

WRZELOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Park został utworzony w 1990 roku na powierzchni 4990 ha, z otuliną 13620 ha. Położony jest na Wyżynie Lubelskiej na terenie gminy Opole Lubelskie, Józefów i Łaziska.
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy obejmuje zachodni skraj Wyżyny Lubelskiej wraz z fragmentem przełomowego odcinka doliny Wisły. Wyżyna opada ku rzece wysoką na kilkadziesiąt metrów krawędzią, głęboko rozciętą przez dolinę Potoku Wrzelowieckiego. Potok zasila silne źródło bijące we Wrzelowcu. Poza tym na terenie Parku brak większych cieków – gęstość sieci wodnej jest tu wyjątkowo niewielka. Krajobraz Parku urozmaicają liczne rozgałęzione wąwozy lessowe, z których największe mają po kilka kilometrów długości i ponad 20 m głębokości. Większe systemy wąwozów znajdują się w uroczysku Wandalin, na południe od wsi o tej samej nazwie, na południe od Kluczkowic oraz w rejonie wsi Zadole.
Ciekawe elementy rzeźby terenu stanowią także zagłębienia krasowe oraz pola wydmowe występujące w dolinie Wisły oraz przy ujściu Potoku Wrzelowieckiego.
 
Urodzajne gleby i korzystny klimat sprzyjają rozwiniętemu na dużą skalę sadownictwu oraz uprawom owoców, warzyw i buraków cukrowych. Lasy, zajmują niespełna 40 % powierzchni Parku mają charakter zbliżony do naturalnego , ze znacznym udziałem starodrzewu. Większe kompleksy leśne występują wzdłuż doliny Potoku Wrzelowieckiego. W regionie Kluczkowie, w okolicach Franciszkowa i w południowej części Parku dominują wielogatunkowe bory mieszane z przewagą sosny i dębu oraz grądy z udziałem głównie grabu i dębu.
 
Nasłonecznione zbocza wąwozów oraz wiślanej skarpy są miejscem występowania ciekawych zbiorowisk roślinności stepowej i ciepłolubnej. Szczególnie interesujące zbiorowisko tego typu znajduje się na skarpie koło Kaliszan.
Do najbardziej interesujących gatunków roślin występujących na terenie Parku należą gatunki górskie: tojad dzióbaty, tojad mołdawski, paprotnik kolczasty, ciemiężyca zielona i lepiężnik biały, rośliny leśne: wawrzynek wilcze łyko, lilia złoto głów, parzydło leśne, bluszcz barwinek pospolity, naparstnica zwyczajna, turówka wonna, podkolan biały i gnieźnik leśny, gatunki stepowe: wiśnia karłowata, miłek wiosenny, oman wąskolistny, pluskwica europejska i powojnik prosty oraz gatunek piaskolubny goździk piaskowy.
Fauna Parku nie obfituje w rzadkości, których obecności można się spodziewać jedynie wśród zasiedlających murawy kserotermiczne, słabo zbadanych bezkręgowców. Wśród zwierząt kręgowych do ciekawszych gatunków należą orzesznice i borsuki, przepiórki oraz ptaki wodne gnieżdżące się na stawach w Kluczkowicach m.in. perkoz rdzawo szyi.
Na terenie Parku nie ma obecnie rezerwatów przyrody, planuje się utworzenie dwóch rezerwatów leśno-krajobrazowych w celu ochrony najsilniej pociętych wąwozami obszarów porośniętych lasami grądowymi. Jako pomniki przyrody są chronione najcenniejsze okazy  dendrologiczne w parku w Kluczkowicach oraz grupa starych dębów we Wrzelowcu.
 
Park charakteryzują duże walory kulturowe. Do cenniejszych zabytków należą: gotycki kościół w Piotrowinie (XV w) związany ze znaną legendą o powstałym z grobu Piotrze (Piotrowinie) Strzemieńczyku, barokowy kościół i klasztor bernardynów w Józefowie (XVIII w), XVIII-wieczny kościół we Wrzelowcu, zespoły pałacowo-parkowe w Kluczkowicach XIX w. i Józefowie pocz. XX w. oraz park podworski w Kamieniu, z pięknym starodrzewem. We wsiach na terenie Parku zachowały się liczne jeszcze zabytki ludowego budownictwa drewnianego, m.in. w Kluczkowicach i Wrzelowcu.
 
Przez teren Parku przebiega jeden znakowany niebieski szlak turystyczny na odcinku Kamień-Piotrawin-Józefów, a w otulinie, koło Chruśliny wytyczono ścieżkę dydaktyczną „Złota Góra” (4 km). Do częściej odwiedzanych miejscowości w rejonie Parku należą wsie letniskowe nad Wisłą – Józefów i Piotrawin oraz Kluczkowice, gdzie znajduje się kąpielisko.
 
Jedyne obiekty bazy noclegowej to ośrodki wypoczynkowe w Kluczkowicach i Piotrawinie, kwatery prywatne w Piotrawinie i Józefowie oraz pole namiotowe w Kluczkowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress
n