n

Archive for the ‘Natura 2000’ Category

Dyrektywa Siedliskowa

      Właściwa nazwa to: "Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory". Dyrektywa ta została przyjęta kilkanaście lat po Dyrektywie Ptasiej i jest od niej bardziej szczegółowa oraz reguluje więcej zagadnień. Chociaż oficjalny podział tego dokumentu na rozdziały jest inny, można wyróżnić w nim 4 główne części: wstęp, postanowienia dotyczące ochrony […]

Dyrektywa Ptasia

      Właściwa nazwa, to: "Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków". Jej postanowienia dotyczą: pod względem taksonomicznym: wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim; pod względem rzeczowym: ptaków, ich jaj, gniazd oraz siedlisk; pod względem funkcjonalnym: ochrony, gospodarowania, regulowania liczebności oraz wykorzystania; pod względem terytorialnym: europejskich terytoriów państw członkowskich Unii, za wyjątkiem Grenlandii.       […]

OBSZARY NATURA 2000 W POLSCE

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH MORZE I PRZYMORSKIE WODY SŁONAWE 1110 Piaszczyste ławice podmorskie 1130 Ujścia rzek (estuaria) 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1160 Duże płytkie zatoki 1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy) BRZEG MORSKI 1210 Kidzina na brzegu morskim 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku SOLNISKA NADMORSKIE I ŚRÓDLĄDOWE 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem […]

Co to jest NATURA 2000?

Natura 2000 jest zbiorem obszarów chronionych, wyznaczonych według jednolitych kryteriów w całej Unii Europejskiej, w taki sposób by zachować na nich siedliska przyrodnicze i gatunki, które zostały uznane za „ważne dla Europy”. Wyróżnia się dwa typy obszarów Natura 2000: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), są to obszary wyznaczone na podstawie Dyrektywy Ptasiej dla ochrony populacji […]

Natura 2000

Wśród najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony przyrody jest Dyrektywa Rady EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny – powszechnie zwana Dyrektywą Siedliskową. Stanowi ona jedno z najskuteczniejszych narzędzi wdrażania postanowień Konwencji Berneńskiej – o ochronie europejskiej przyrody żywej i siedlisk przyrodniczych, która z Dyrektywą Ptasią tworzy spójną całość. Ratyfikacja […]

Powered by WordPress
n