n

Archive for the ‘Informacje ogólne’ Category

Image

Ty zdecydujesz, gdzie nas wpakujesz!

 Image

JAK ZUCH I HARCERZ MOŻE POMÓC ŚRODOWISKU?

WODA

  • Nie marnuj wody

  • Nie musisz codziennie kąpać się w wypełnionej po brzegi wannie.

  • Myjąc zęby, zakręcaj kran i płucz usta wodą z kubka.

  • Trop przecieki z kranów i rur w swoim domu.

Czy wiesz,że?

Gdy 20 osób dwa razy dziennie nie zakręca kranu podczas mycia zębów zużywa w miesiącu tyle wody, ile zmieściłoby sie w 54 wannach.

Trzy rodzaje obszarów chronionych

Obowiązujące trzy rodzaje obszarów chronionych prawem krajowym i międzynarodowym: „Światowe Dziedzictwo” UNESCO. Obszary szczególnie cennych obiektów należących do dziedzictwa światowego umieszczanych na specjalnej liście. W Polsce na tej liście znalazł się Białowieski Park Narodowy, kopalnia soli w Wieliczce i 7 zabytków kultury materialnej. Rezerwaty Biosfery, które są składnikiem programu naukowego „Człowiek i Biosfera” (MaB), prowadzonym […]

Ochrona rezerwatowa

Ochrona rezerwatowa: Ochrona ta ma na celu zachowanie określonych warunków niezbędnych dla zachowania właściwych gatunków, jej formami są: Rezerwat przyrody: Jest to obszar objęty prawną ochroną dla zachowania ekosystemów naturalnych lub półnaturalnych mających istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych. Wyróżnia się rezerwaty ścisłe (wykluczenie jakichkolwiek ingerencji człowieka)i częściowe (dopuszczalne pewne zabiegi gospodarcze). […]

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa: Jest to ochrona prawna rodzinnych, dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, prowadzonew obrębie całego kraju bądź jego części, na podstawie odpowiednich przepisów. Ochronie gatunkowej podlegają przede wszystkim endemity rzadkie i rzadko występujące na stosunkowo niewielkim obszarze lub jedynym stanowisku, oraz relikty czyli przeżytki wskazujące tendencje do wymierania. Wśród reliktów wyróżniamy: systematyczne – gatunek […]

Indywidualna ochrona

Indywidualna ochrona to: Pomnik przyrody: Pomniki przyrody są prawnie chronione pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich grupy o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkoweji krajobrazowej. Często są to sędziwe i okazałe drzewa, rzadkie krzewy gatunków rodzinnych i obcych, przydrożne aleje drzew oraz źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. W Polsce do chwili obecnej […]

Główne cele ochrony przyrody

Główne cele ochrony przyrody: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów; zachowanie dziedzictwa geologicznego; zachowanie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych; kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody; przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. W Polsce konserwatorską ochronę przyrody dzielimy na ochronę indywidualną, ochronę gatunkową oraz ochronę rezerwatową.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody. W powszechnym rozumieniu termin ochrona przyrody oznacza działania na rzecz zachowania, racjonalnego wykorzystania i przywracania różnych składników przyrody, w szczególności dziko żyjących roślin i zwierząt, oraz ochrony całych układów przyrodniczych i krajobrazu. Ochrona przyrody obejmuje: ochronę gatunkową i obszarową (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne); ochronę powietrza, wód, gleby i zasobów […]

Ekologia

Ekologia – to dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi jednego lub różnych gatunków, a otaczającym je światem zewnętrznym,a także zjawiskami zachodzącymi w całej strefie, w której występuje życie na Ziemi. Jest to nauka zajmująca się zależnościami, bada łańcuch pokarmowy łączący zjadającego ze zjadanym. Ukazuje także obieg materii, czyli proces w trakcie którego […]

Powered by WordPress
n